gototopgototop

646395 HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TP HÀ NỘI


Back Giáo dục - truyền thống Giáo dục - truyền thống Nghi thức - Điều lệ Chương 09: Đoàn phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Chương 09: Đoàn phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Chương IX:

Đoàn phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

 

Điều 34:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.

Điều 35:

1. Tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh theo Điều lệ của Đội do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn quy định.

2. Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở cấp nào do Ban Chấp hành Đoàn cấp đó lập ra và lãnh đạo.

3. Ban Chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi, phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức kinh tế - xã hội chăm lo, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.